Toán Lớp 5: a,129,2:4 b,43,46:8,2 c0,19:1,3 d,6,66:26 e31,7:6,3 g70,78:3,5 biết nếu có dư thì chỉ lấy đến 3 chữ số trình bày ra giấy hộ m

Toán Lớp 5: a,129,2:4 b,43,46:8,2 c0,19:1,3 d,6,66:26 e31,7:6,3 g70,78:3,5
biết nếu có dư thì chỉ lấy đến 3 chữ số
trình bày ra giấy hộ mình

0 bình luận về “Toán Lớp 5: a,129,2:4 b,43,46:8,2 c0,19:1,3 d,6,66:26 e31,7:6,3 g70,78:3,5 biết nếu có dư thì chỉ lấy đến 3 chữ số trình bày ra giấy hộ m”

Viết một bình luận