Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: a) 0,9% = — A. 9 B. 90 C. 0,009 D. 0,9 b) Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 15 đến 10 giờ là: A. 3 giờ 10 phút B. 2 giờ 15 ph

Toán Lớp 5: a) 0,9% = ……..
A. 9 B. 90 C. 0,009 D. 0,9
b) Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 15 đến 10 giờ là:
A. 3 giờ 10 phút B. 2 giờ 15 phút C. 2 giờ 45 phút D. 3 giờ
c) Lớp học có 18 bạn nữ và 20 bạn nam. Tỉ số phần trăm giữa nữ và nam là:
A. 45% B. 50% C.90% D. 55%
g) 3,2 m3 = …..
A. 3200 B. 32 dm3 C. 3200 dm3 D. 320 cm3

2, 06 dm3 = …………. cm3

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a ) C 
   b ) B 
     c ) C 
  D ) C 
   e ) 2060 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a ) ta lấy 0,9 phần trăm = 9/1000 mà 9/1000 = 0,009
  b ) ta lấy 10 giờ – 8giời kém 15 tức là 10 giờ – 7 giờ 45 phut 
  c ) ta lấy 18 : 20 = 9/10 =0,9 × 100 = 90 phần trăm 
  d ) 1m³ = 1000dm³ ⇒ 3,2 × 1000 = 3200 dm³ 
  e ) 1dm³ = 1000cm³ ⇒ 2,06dm³ = 2060 cm³
   

 2. $\text{a) C}$
  ⇒ $\text{Vì 0,9 : 100 = 0,009.}$
  $\text{b) B}$
  ⇒ $\text{Vì 8 giờ kém 15 phút = 7 giờ 45 phút}$
    $\text{Ta có 10 giờ – 7 giờ 45 phút = 2 giờ 15 phút.}$
  $\text{c) C}$
  ⇒ $\text{Vì 18 : 20 = 0,9 = 90%.}$
  $\text{g) C}$
  ⇒ $\text{Vì}$ $1$$m^{3}$ $=$ $1000$$dm^{3}$
    $\text{Ta có 3,2}$$m^{3}$ $=$ $\text{3,2 x 1000 = 3200}$ 
  $\text{2,06}$$dm^{2}$ = $2060$$cm^{2}$ 
  $\text{@mamthemmuoi}$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan