Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 8 con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày.hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn cỏ?

Toán Lớp 5: 8 con bò ăn hết một tạ cỏ trong một ngày.hỏi 2 con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn cỏ?

Comments ( 2 )

 1. \text{Giải đáp và giải thích các bước giải:}
  \text{Đổi: 1 tạ = 0,1 tấn}
  \text{Trong một ngày 2 con bò ăn hết số tấn cỏ là:}
           \text{2 × 0,1 : 8 = 0,025 (tấn)}
  \text{Trong 30 ngày 2 con bò ăn hết số tấn cỏ là:}
           \text{30 × 0,025 =  (tấn)}
                   \text{Đáp số: 0,75 tấn}

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2 con bò ăn hết số cỏ trong một ngày là:
  1:(8:2)=0,25(tạ)
  2 con bò ăn hết số cỏ trong 30 ngày là:
  0,25xx30=7,5(tạ)=0,75(tấn)
  Đáp số: 0,75 tấn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )