Toán Lớp 5: tính nhanh 20,1 x 134,77 +6,7 x 24,6 x 3-6 x 59,37 x 3,35

Toán Lớp 5: tính nhanh
20,1 x 134,77 +6,7 x 24,6 x 3-6 x 59,37 x 3,35

0 bình luận về “Toán Lớp 5: tính nhanh 20,1 x 134,77 +6,7 x 24,6 x 3-6 x 59,37 x 3,35”

 1. Giải đáp: 2010
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  20,1 x 134,77 + 6,7 x 24,6 x 3 – 6x 59,37 x 3,35    
  = 20,1 x 134,77 + (6,7 x 3) x 24,6 – (6 x 3,35) x 59,37
  =20,1 x 134,77 + 20,1 x 24,6-20,1 x 59,37
  =20,1 x  (134,77+24,6-59,37)
  =20,1 x 100
  =2010

 2. 20,1 x 134,77 + 6,7 x 24,6 x 3 – 6x 59,37 x 3,35    
  = 20,1 * 134,77 + (6,7 * 3) *24,6 – (6*3,35)*59,37
  =20,1 *134,77 +20,1 *24,6-20,1 *59,37
  =20,1* (134,77+24,6-59,37)
  =20,1*100
  =2010
   

Viết một bình luận