Toán Lớp 5: 5. Theo kế hoạch một đội sản xuất phải trồng 32ha rừng trong một năm. a) Sáu tháng đầu đội đó đã trồng được 40ha rư

Toán Lớp 5: 5. Theo kế hoạch một đội sản xuất phải trồng 32ha rừng trong một năm.
a) Sáu tháng đầu đội đó đã trồng được 40ha rừng. Hỏi đội đó đã thực hiện được baonhiêu phần trăm kế hoạch?
b) Tính đến cuối năm đội đó đã trồng thêm được 40ha rừng. Hỏi đội đó đã thực hiệnđược bao nhiêu phần trăm kế hoạch và vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 5. Theo kế hoạch một đội sản xuất phải trồng 32ha rừng trong một năm. a) Sáu tháng đầu đội đó đã trồng được 40ha rư”

 1. Bài giải
  a) Đội đó đã thực hiện được phần trăm kế hoạch là : 
    40 : 32 xx 100 = 125%
  b) Cuối năm đó đội đó trồng được là : 
   40 + 40 = 80 ( ha)
  Đội đó đã thực hiện được phần trăm kế hoạch là : 
  80 : 32 xx 100 = 250%
  Đội đó đã vượt mức phần trăm kế hoạch là : 
   250 – 100 = 150%
          Đáp số : a) 125%
                         b) Thực hiện được : 250%
                                  Vượt mức : 150%

Viết một bình luận