Toán Lớp 5: 230,3 : 98 đặt tính rồi tính giúp tôi với

Toán Lớp 5: 230,3 : 98 đặt tính rồi tính giúp tôi với

TRẢ LỜI

 1.                               230,3 |__98___
                                  343  | 2,35
                                   490
                                     00
  kL : vậy : 230,3 : 98 =  2,35 (dư 0) 

  Trả lời

Viết một bình luận