Toán Lớp 5: 1.Trung bình cộng của hai số bằng 10,01. Tìm hai số biết rằng số thứ nhất bằng 37 số thứ hai. 2.Một đội công nhân trong 3 ngày sửa được

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 5: 1.Trung bình cộng của hai số bằng 10,01. Tìm hai số biết rằng số thứ nhất bằng 37 số thứ hai.
2.Một đội công nhân trong 3 ngày sửa được 1561,05 m đường. Hỏi với mức làm như vậy, trong 5 ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1.Trung bình cộng của hai số bằng 10,01. Tìm hai số biết rằng số thứ nhất bằng 37 số thứ hai. 2.Một đội công nhân trong 3 ngày sửa được”

 1. Bài 1
  Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:
  10,01 x 2 = 20,02 (m)
  Tổng số phần bằng nhau là:
  3 + 7 = 10 (phần)
  Số thứ nhất là:
  20,02 : 10 x 3 = 6,006
  Số thứ hai là:
  20,02 : 10 x 7 = 14,014
                   Đ/s : Số thứ nhất: 6,006
                           Số thứ hai: 14,014
  Bài 2
  Tìm số mét đường sửa trong 1 ngày
  1561,05 : 3 = 520,35 ( mét đường )
  Số mét đường trong 5 ngày 
  520,35 x 5 = 2601,75 ( mét đường )
                   Đ/s : 2601,75 mét đường
   

  Trả lời
 2. $@Elaina2k4$
  Giải đáp:
  1. 14,014
  2. 2601,75
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  Tổng của hai số là: 10,01 x 2 = 20,02
  Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 7 = 10 (phần)
  Vì số thứ nhất bằng 3/7 số thứ hai nên số thứ nhất là 3 phần,số thứ hai là 7 phần.
  Số thứ nhất là: 20,02 : (3+7) x 3=6,006
  Số thứ hai là: 20,02 – 6,006 = 14,014
  2.
  1 ngày công nhân đó sử được : 1561,05 : 3 = 520,35 (m)                     
  Vậy, 5 ngày sử được : 520,35 x 5 = 2601,75 (m)
   

  Trả lời

Viết một bình luận