Toán Lớp 5: 1.trong 2 thùng A và B có tất cả 250 lít dầu. Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì hai thùng có số dầu bằng nhau. Tính số

By Bảo Anh

Toán Lớp 5: 1.trong 2 thùng A và B có tất cả 250 lít dầu. Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì hai thùng có số dầu bằng nhau. Tính số dầu bằng nhau. Tính số dầu ban đầu của mỗi thùng.
2.Một lớp học có số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ và ít hơn số học sinh nữ là 4 em. Tìm số học sinh của lớp đó.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1.trong 2 thùng A và B có tất cả 250 lít dầu. Nếu chuyển 36 lít dầu từ thùng A sang thùng B thì hai thùng có số dầu bằng nhau. Tính số”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1
  Số l dầu bằng nhau là:
       250 : 2 = 125 (l)
  Số l dầu ban đầu của thùng A là:
        125 + 36 = 161 (l)
  Số l dầu ban đầu của thùng B là:
        125 – 36 = 89 (l)
                      Đáp số: thùng A 161l
                                    thùng B 89l
  2
  Hiệu số phần bằng nhau là:
         4 – 3 = 1 (phần)
  Số học sinh nam là:
          4 : 1 × 3 = 12 (học sinh)
  Số học sinh nữ là:
            12 + 4 = 16 (học sinh)
  Số học sinh cả lớp có là:
                12 + 16 = 28 (học sinh)
                                Đáp số: 28 học sinh

  Trả lời
 2. 1.
  Số l dầu bằng nhau là:
         250 : 2 = 125(l)
  Ban đầu thùng A có số l dầu là:
         125 + 36 = 161(l)
  Ban đầu thùng B có số l dầu là:
         125 – 36 = 89(l)
                Đ/s: ………..
  2.
  Ta có sơ đồ:
  HS nữ:    ,____,____,____,____,
  HS nam: ,____,____,____,  } 4 em
  Hiệu số phần bằng nhau là:
        4 – 3 = 1(phần)
  Số HS nam là:
       4 : 1 × 3 = 12(HS)
  Số HS nữ là:
        12 + 4 = 16(HS)
  Sô HS cả lớp là:
       12 + 16 = 28(HS)
            Đ/s:……..

  Trả lời

Viết một bình luận