Toán Lớp 5: 1. Tìm x : a. 1 5/7 × x = 2 3/6 b. 29/7 – x = 3/2 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a. 6m 25c

Toán Lớp 5: 1. Tìm x :
a. 1 5/7 × x = 2 3/6 b. 29/7 – x = 3/2
2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a. 6m 25cm =………m b. 25ha =…………….km²
3. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Người ta đã sử dụng 1/12 diện tích mảnh đất để làm nhà.
a. Tính chiều dài chiều rộng ?
b. Tính diện tích phần đất làm nhà ?
Bài 1 câu a là hỗn số

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1. Tìm x : a. 1 5/7 × x = 2 3/6 b. 29/7 – x = 3/2 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a. 6m 25c”

 1.  Bài 1 :
  a)
  1(5/7) × x = 2(3/6)
  ⇔12/7 × x = 15/6
  ⇔ x = 15/6 : 12/7
  ⇔ x = 35/24
  b)
  29/7 – x = 3/2
  ⇔ x = 29/7 – 3/2
  ⇔ x = 26/14
  Bài 2 :
  6m 25cm = 6,25 m
  25 ha = 0,25 km^2
  Bài 3 :
  a)
  Chiều dài là :
  64 : (5 + 3) × 5 = 40 (m)
  b)
  Chiều rộng là :
  64 – 40 = 24 (m)
  Diện tích là :
  40 × 24 = 960 (m^2)
  Diện tích phần làm nhà là :
  960 × 1/12 = 80 (m^2)

 2. Bài 1:
  a,
  1 5/7 × x = 2 3/6
  12/7 × x = 15/6
  x = 15/6 : 12/7
  x = 15/6 . 7/12
  x = 105/72
  x = 35/24
  b,
  29/7 – x = 3/2
  x = 29/7 – 3/2
  x = 37/14
  Bài 3:
  6  m  25  cm = 6,25  m
  25  ha = 0,25  km
  Bài 3:
  a
  Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 3 = 8 (phần)
  Chiều dài mảnh đất là:
  64 : 8 × 5 = 40  (m)
  Chiều rộng mảnh đất là:
  64 – 40 = 24  (m)
  b,
  Diện tích mảnh đất là:
  40 × 24 = 960  (m^2)
  Diện tích phần đất làm nhà là:
  960 × 1/12 = 80  (m^2)

Viết một bình luận