Toán Lớp 8: khai triển hằng đẳng thức (x+3)^2= (2x-3)^2 9x+4)^3 (x-1)^3 x^3+8= x^3-27= cần gấp

Toán Lớp 8: khai triển hằng đẳng thức
(x+3)^2=
(2x-3)^2
9x+4)^3
(x-1)^3
x^3+8=
x^3-27=
cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 8: khai triển hằng đẳng thức (x+3)^2= (2x-3)^2 9x+4)^3 (x-1)^3 x^3+8= x^3-27= cần gấp”

 1. (x+3)^2=x^2+2x.3+3^2=x^2+6x+9
  (2x-3)^2=(2x)^2-2.2x.3+3^2=4x^2-12x+9
  (x+4)^3=x^3+3.x^2.4+3.x.4^2+4^3=x^3+12x^2+48x+64
  (x-1)^3=x^3-3x^2.1+3x.1^2-1^3=x^3-3x^2+3x-1
  x^3+8=x^3+2^3=(x+2)(x^2-2x+2^2)=(x+2)(x^2-2x+4)
  x^3-27=x^3-3^3=(x-3)(x^2+3x+3^2)=(x-3)(x^2-3x+9)
  $@ThanhTruc2008$

Viết một bình luận