Toán Lớp 5: 1.Đặt tính rồi tính: 163,84 + 18,4 35,48 – 12,597 14,6 x 2,4 55,8 : 45 2. Tính nhẩm: 12,35 x 0,1 = ……. 3, 69 x 1000= …… 76,8 : 100 =………

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 5: 1.Đặt tính rồi tính:
163,84 + 18,4 35,48 – 12,597
14,6 x 2,4 55,8 : 45
2. Tính nhẩm:
12,35 x 0,1 = ……. 3, 69 x 1000= ……
76,8 : 100 =………. 1,48 : 10 = ………
3. Tìm x:
x – 7,5 = 44,8 : 14 59,7 – x = 5,2 x 3,8
4. Viết số:
4km2 7hm2= ………km2 47342 kg = …….tấn
7,58km =…………..m 5,798 km2 = ……ha
5. Một tấm vải dài 37,5 m. Người ta bán đi 35 tấm vải. Hỏi tấm vải đó còn lại bao nhiêu mét?
Viết một bình luận