Toán Lớp 5: 1/3 + 2/5 – 7/15. 3/4: 7/8 nhân 14/15

By Nhi

Toán Lớp 5: 1/3 + 2/5 – 7/15.
3/4: 7/8 nhân 14/15
Viết một bình luận