Toán Lớp 5: 1/3 + 2/5 – 7/15. 3/4: 7/8 nhân 14/15

Toán Lớp 5: 1/3 + 2/5 – 7/15.
3/4: 7/8 nhân 14/15

TRẢ LỜI

 1. $\frac{1}{3}$ $+$ $\frac{2}{5}$ $-$ $\frac{7}{15}$
  $=$ $\frac{5}{15}$ $+$ $\frac{6}{15}$ $-$ $\frac{7}{15}$
  $=$ $\frac{5+6-7}{15}$
  $=$ $\frac{4}{15}$
  ————————————————————————————————————–
  $\frac{3}{4}$ $÷$ $\frac{7}{8}$ $×$  $\frac{14}{15}$ 
  $=$ $\frac{3}{4}$ $×$ $\frac{8}{7}$ $×$  $\frac{14}{15}$ 
  $=$ $\frac{3×8×14}{4×7×15}$
  $=$ $\frac{336}{420}$
  $=$ $\frac{4}{5}$ 
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

  Trả lời

Viết một bình luận