Toán Lớp 4: trong vườn có 15 cây táo và cam biết số cây cam bằng 1/3 cây táo tìm cây táo

By Hồng

Toán Lớp 4: trong vườn có 15 cây táo và cam biết số cây cam bằng 1/3 cây táo tìm cây táo
Viết một bình luận