Toán Lớp 4: Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu của chúng là 1260. Biết rằng nếu thêm vào hiệu 58 đơn vị thì được số trừ. Em hãy tìm phép trừ đó?

By Thúy Mai

Toán Lớp 4: Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu của chúng là 1260. Biết rằng nếu thêm vào hiệu 58 đơn vị thì được số trừ. Em hãy tìm phép trừ đó?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu của chúng là 1260. Biết rằng nếu thêm vào hiệu 58 đơn vị thì được số trừ. Em hãy tìm phép trừ đó?”

 1. Số bị trừ+số trừ+hiệu $=1260$
  =>Tổng + Hiệu = $1260$
  => Số lớn hay số bị trừ là : $1260:2=630$
    Tổng số trừ và hiệu là :
    1260-630=630
    Số trừ là :
    (630+58):2=344
   Hiệu là :
    344-58=286
  Vậy phép trừ đó là : 630-344=286

  Trả lời
 2. Ta có : SBT + ST + H = 1260
             Tổng + Hiệu = 1260
          SBT = 1260 : 2 = 630
          Tổng ST và Hiệu = 1260 -630 = 630
          Hiệu = ( 630 – 58) : 2 =286
          ST = 630 – 286 = 344
           Vậy phép tính trừ là : 630 – 344 = 286.

  Trả lời

Viết một bình luận