Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lý 187 chia 2 + 125 chia 2 không chưa 36 nhân / 32 + 17 + 99 + 68 + 1/

Toán Lớp 4: tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lý 187 chia 2 + 125 chia 2
không chưa 36 nhân / 32 + 17 + 99 + 68 + 1/

Comments ( 2 )

 1.    187:2+125:2
  = (187+125):2
  = 312:2
  = 156
       36 x l32+17+99+68+1l
  = 36 x 217
  = 7812
   

 2. Giải đáp:
  7812
  156
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    187:2+125:2
   (187+125):2
   312:2=156
   36 x l32+17+99+68+1l
   36 x 217= 7812

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )