Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 1-2+3-4+5-6+7 b) 90-91+92-93+94-95+96

By An Kim

Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 1-2+3-4+5-6+7
b) 90-91+92-93+94-95+96
Viết một bình luận