Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất 3/4 x 2/3 – 1/6 x 3/4 – 3/4 x 1/2

Toán Lớp 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất
3/4 x 2/3 – 1/6 x 3/4 – 3/4 x 1/2

TRẢ LỜI

Viết một bình luận