Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất 249 x 8 + 123 x 44 + 123 x 40

By Bích Hằng

Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất
249 x 8 + 123 x 44 + 123 x 40
Viết một bình luận