Toán Lớp 4: số chữ số 9 xuất hiện trong sự khác biệt giữa 100000 và 10001

Toán Lớp 4: số chữ số 9 xuất hiện trong sự khác biệt giữa 100000 và 10001

TRẢ LỜI

Viết một bình luận