Toán Lớp 4: Một lớp học có 39 học sinh. Số học sinh nữ bằng 1/3 số học sinh cả lớp . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ , học sinh nam

By Cát Tiên

Toán Lớp 4: Một lớp học có 39 học sinh. Số học sinh nữ bằng 1/3 số học sinh cả lớp . Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ , học sinh nam
Viết một bình luận