Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một học sinh lớp Bốn viết liên tiếp cụm từ TRUONGCHATTHIYEU dãy chữ TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU… Hỏi chữ cái thứ

Toán Lớp 4: Một học sinh lớp Bốn viết liên tiếp cụm từ TRUONGCHATTHIYEU dãy chữ TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU… Hỏi chữ cái thứ 2021 là chữ nào?
U
O
N
G

Comments ( 2 )

 1. Chữ N. Khi viết đến lần 126. Ta không thể viết cả một cụm từ này nữa. Ta sẽ viết thêm được 5 chữ và chữ thứ 5 là chữ N

 2. Giải đáp:
   chữ “N”
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì cụm từ TRUONGCHATTHIYEU có 16 chữ.
  ta lấy 2021 : 16 = 126 dư 5
  ta lại vòng lại để đếm nên đáp án là chữ N 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Ánh