Toán Lớp 4: 1. Biết trung bình cộng của hai số đó là 1 001 và hiệu hai số đó là số 802. Vậy số lớn là:… 2. Thay giá trị thích hợp của a, b để được

By Phước Bình

Toán Lớp 4: 1. Biết trung bình cộng của hai số đó là 1 001 và hiệu hai số đó là số 802. Vậy số lớn là:…
2. Thay giá trị thích hợp của a, b để được số có dạng 28a9b vừa chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2.
a = 8 ; b = 0
a = 3 ; b = 5
a = 8; 3; b = 0; 5
a; b nhận tất cả mọi giá trị số.
3. Khi nhân một số với 72, bạn Lan đã sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1107. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
8 856
79 704
3 321
136 161

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 1. Biết trung bình cộng của hai số đó là 1 001 và hiệu hai số đó là số 802. Vậy số lớn là:… 2. Thay giá trị thích hợp của a, b để được”

 1. 1. Biết trung bình cộng của hai số đó là 1 001 và hiệu hai số đó là số 802. Vậy số lớn là:…
  Giair 
  Tổng của 2 số đó là 
  1 001 x 2 = 2 002 
  Số lớn là 
  ( 2 002 + 802 ) : 2 = 1402
  2. Thay giá trị thích hợp của a, b để được số có dạng 28a9b vừa chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2.
  Ta có : 28a9b chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ⇒ b = 5 
  28a95 chia hết cho 9 ⇒ 2 + 8 + a + 9 + 5 chia hết cho 9
  24 + a chia hết cho 9 
  ⇒ a = 3
  Vậy a = 3 ; b = 9 ⇒ Chọn đáp án B 
  3. Khi nhân một số với 72, bạn Lan đã sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên được tích là 1107. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
  Thừa số cần tìm là
  1107 : ( 2 + 7 ) = 123
  Tích đúng của phép nhân đó là 
  72 x 123 = 8856
  ⇒ Chọn đáp án A

  Trả lời

Viết một bình luận