Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và diện tích là 288m2 . Người ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình vuông bằng n

By Diệu Hằng

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và diện tích là 288m2
. Người
ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình vuông bằng nhau. Tìm chu vi mỗi hình vuông
và chu vi hình chữ nhật.
Viết một bình luận