Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Lan,Ngọc và Huệ tham gia ủng hộ’Tết vì người nghèo’.Biết số tiền của Lan và Ngọc là 110 000 đồng,số tiền của Ngọc và Huệ là 130 000 đồn

Toán Lớp 4: Lan,Ngọc và Huệ tham gia ủng hộ’Tết vì người nghèo’.Biết số tiền của Lan và Ngọc là 110 000 đồng,số tiền của Ngọc và Huệ là 130 000 đồng, số tiền của Lan và Huệ là 120 000.Hỏi Mỗi bạn ủng hộ bao nhiêu tiền?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:

   Mỗi bạn ủng hộ số tiền là:

          ( 110000 + 130000 + 120000 ) : 6 = 60000 ( đồng )

  Đáp số: 60000 đồng

   

 2. Mỗi bạn ủng hộ số tiền là:
  Lan 50 000đ
  Ngọc 60 000đ
  Huệ 70 0000đ
  Vì: số tiền của Lan và Ngọc ủng hộ là:
  50000 + 60000 = 110000 (đồng)
  Số tiền của Ngọc và Huệ ủng hộ là:
  60000 + 70000 = 130 000 (đồng)
  Số tiền của Lan và Huệ ủng hộ là:
  50000 + 70000 = 120 000 (đồng)
  Đáp số: Lan 50000 đồng
  Ngọc 60000 đồng
  Huệ 700000 đồng

  Chúc b luôn học tốt nhé

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )