Toán Lớp 4: Hiệu 2 số là 420,nếu thêm vào số bị trừ 30 đơn vị,bớt số trừ đi 30 đơn vị thì được thương là 4.Tìm 2 số lúc đầu.

By Hoa

Toán Lớp 4: Hiệu 2 số là 420,nếu thêm vào số bị trừ 30 đơn vị,bớt số trừ đi 30 đơn vị thì được thương là 4.Tìm 2 số lúc đầu.
Viết một bình luận