Toán Lớp 4: Hiệu 2 số là 420,nếu thêm vào số bị trừ 30 đơn vị,bớt số trừ đi 30 đơn vị thì được thương là 4.Tìm 2 số lúc đầu.

Toán Lớp 4: Hiệu 2 số là 420,nếu thêm vào số bị trừ 30 đơn vị,bớt số trừ đi 30 đơn vị thì được thương là 4.Tìm 2 số lúc đầu.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   Hiệu mới là:
      420+30+30=480
   Số bị trừ sau khi thêm là:
     480 : ( 4 – 1 ) x 4=640
    Số bị trừ là: 640-30=610
    Số trừ là: 610-420=190
           Đ/S: …
     

  Trả lời
 2. Nếu thêm vào số bị trừ 30 đơn vị và bớt số trừ 30 đơn vị thì hiệu mới là :
  420 + 30 + 30 = 480
  Thương mới là 4 => số bị trừ mới gấp số trừ mới 4 lần
  Coi số bị trừ mới là 4 phần thì số trừ mới là 1 phần như thế
  Số bị trừ mới là :
  480 : ( 4 – 1 ) × 4 = 640
  Số bị trừ lúc đầu là :
  640 – 30 = 610
  Số trừ lúc đầu là 
  610 – 420 = 190
                  Đáp số : 610 và 190
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận