Toán Lớp 12: B1:Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với đáy, SA=2a. Gọi H,K,E lần lượt là hình chiếu của A lên SB,SC,SD. Tính

Toán Lớp 12: B1:Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với đáy, SA=2a. Gọi H,K,E lần lượt là hình chiếu của A lên SB,SC,SD. Tính VSAHKE
A)4a³
B)6a³
C)5a³
D)16a³/45
B2:
Cho hình chóp SABC đáy là tam giác. M,N là trung điểm của SA,SB và P là điểm thuộc SC sao cho PC=2SP. Tính VSMNP/VSABC. A)4/3. B)1/6. C)1/8. D)1/12

TRẢ LỜI

 1. Câu 1:
  $V_{SABCD}=\dfrac{1}{3}.2a.a^2=\dfrac{2a^3}{3}$
  Dễ dàng CM $SC\bot (AHE)$ do $AH\bot SC, AE\bot SC$
  $\to SC\bot AQ\quad\forall Q\ne A\in (AHE)$
  $\to Q\equiv I$
  $\to A, H, K, E$ đồng phẳng 
  $AH\bot (SAB)\to AH\bot HK$
  $AE\bot (SCD)\to AE\bot EK$
  Có $\Delta SAB=\Delta SAD$ (c.g.c) 
  $\to AH=AE$
  $\to \Delta AHK=\Delta AEK$ (ch-cgv)
  $\to S_{AHK}=S_{AKE}$
  $\to V_{SAHK}=V_{SKEA}=\dfrac{V_{SHKAE}}{2}$
  $S_{ABC}=S_{ACD}\to V_{SABC}=V_{SACD}=\dfrac{V_{SABCD}}{2}$
  $\to \dfrac{V_{SHKEA}}{V_{SABCD}}=\dfrac{V_{KSAH}}{V_{CSAB}}=\dfrac{d(K;(SAB))}{d(C;(SAB))}.\dfrac{S_{AHS}}{S_{SBA}}$
  $AC=a\sqrt2\to SC=\sqrt{(2a)^2+2a}=a\sqrt6$
  $\to SK=\dfrac{SA^2}{SC}=\dfrac{2a\sqrt6}{3}$
  $\to \dfrac{d(K;(SAB))}{d(C;(SAB))}=\dfrac{SK}{SC}=\dfrac{2}{3}$
  $SB=\sqrt{(2a)^2+a^2}=a\sqrt5$
  $\to SH=\dfrac{SA^2}{SB}=\dfrac{4a}{\sqrt5}$
  $\to \dfrac{S_{SHA}}{S_{SAB}}=\dfrac{SH}{SB}=\dfrac{4}{5}$
  Suy ra $\dfrac{V_{SKHAE}}{V_{SABCD}}=\dfrac{2}{3}.\dfrac{4}{5}=\dfrac{8}{15}$
  Vậy $V_{S.AHKE}=\dfrac{8}{15}.\dfrac{2a^3}{3}=\dfrac{16a^3}{45}$
  $\Rightarrow D$

  toan-lop-12-b1-cho-hinh-chop-sabcd-day-la-hinh-vuong-canh-a-sa-vuong-goc-voi-day-sa-2a-goi-h-k-e

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $1)\quad D.\ \dfrac{16a^3}{45}$
  $2)\quad D.\ \dfrac{1}{12}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1:
  Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle SAB$ vuông tại $A$ đường cao $AH$ ta được:
  $\quad SA^2 = SH.SB$
  $\Rightarrow \dfrac{SA^2}{SB^2}=\dfrac{SH}{SB}$
  $\Rightarrow \dfrac{SH}{SB}=\dfrac{4a^2}{4a^2+ a^2}=\dfrac45$
  Tương tự ta được:
  $\dfrac{SK}{SC}= \dfrac{SA^2}{SC^2}=\dfrac{4a^2}{4a^2 + 2a^2}=\dfrac23$
  $\dfrac{SE}{SD}=\dfrac{SA^2}{SD^2}=\dfrac{4a^2}{4a^2 + a^2}=\dfrac45$
  Ta có:
  $+)\quad \dfrac{V_{S.AHK}}{V_{S.ABC}}=\dfrac{SH}{SK}\cdot \dfrac{SK}{SC}=\dfrac45\cdot \dfrac23 = \dfrac{8}{15}$
  $\Rightarrow V_{S.AHK}=\dfrac{8}{15}V_{S.ABC}=\dfrac{4}{15}V_{S.ABCD}$
  $+)\quad \dfrac{V_{S.AKE}}{V_{S.ACD}}=\dfrac{SE}{SD}\cdot \dfrac{SK}{SC}=\dfrac45\cdot \dfrac23 = \dfrac{8}{15}$
  $\Rightarrow V_{S.AKE}=\dfrac{8}{15}V_{S.ACD}=\dfrac{4}{15}V_{S.ABCD}$
  Do đó:
  $V_{SAHKE}= V_{S.AHK} + V_{S.AKE}= \dfrac{8}{15}V_{S.ABCD}$
  $\Rightarrow V_{SAHKE}= \dfrac{8}{15}\cdot \dfrac{1}{3}\cdot a^2\cdot 2a = \dfrac{16a^3}{45}$
  Câu 2:
  Ta có:
  $\dfrac{V_{S.MNP}}{V_{S.ABC}}=\dfrac{SM}{SA}\cdot \dfrac{SN}{SB}\cdot \dfrac{SP}{SC}$
  $\Leftrightarrow \dfrac{V_{S.MNP}}{V_{S.ABC}}= \dfrac12\cdot\dfrac12\cdot \dfrac13 = \dfrac{1}{12}$

  Trả lời

Viết một bình luận