Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn x + 134 < 137 ? a/ 2 số b/ 4 số c/ 3 số d/ 1 số

Toán Lớp 4: Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn x + 134 < 137 ? a/ 2 số  b/ 4 số  c/ 3 số  d/ 1 số

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x + 134 < 137
  Có số tự nhiên x thỏa mãn là
  137-134=3(số)
  các số đó là 0,1,2
  →→cho xin hay nhất ạ←←

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x+134<137
  x<137-134
  x<3
  Chỉ có 0;1;2 là số tự nhiên nhỏ hơn 3
  Vậy có 3 số TM

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương