Toán Lớp 4: x chia 2 + x chia 125 – x x 2 = 233,89

Toán Lớp 4: x chia 2 + x chia 125 – x x 2 = 233,89

TRẢ LỜI

Viết một bình luận