Toán Lớp 4: Bốn số lẻ liên tiếp có tổng là 192. Tìm các số đó?

By Thu Giang

Toán Lớp 4: Bốn số lẻ liên tiếp có tổng là 192. Tìm các số đó?
Viết một bình luận