Toán Lớp 4: Bạn Lan cắt 10 tờ giấy thủ công bằng nhau,mỗi tờ có diện tích 150cm² .Như vậy bạn 10 tờ giấy thủ công đó có diện tích là:-..

Toán Lớp 4: Bạn Lan cắt 10 tờ giấy thủ công bằng nhau,mỗi tờ có diện tích 150cm² .Như vậy bạn 10 tờ giấy thủ công đó có diện tích là:……

TRẢ LỜI

  1. Bạn Lan cắt 10 tờ giấy thủ công bằng nhau,mỗi tờ có diện tích 150cm² .Như vậy bạn 10 tờ giấy thủ công đó có diện tích là: 150 x 10 = 1500 ($cm^{2}$ )
    => Chỗ cần điền: 1 500 ($cm^{2}$ )

    Trả lời

Viết một bình luận