Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bài 2. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ hai và giảm số thứ nhất 5 đơn vị thì tích mới là 80.

Toán Lớp 4: Bài 2. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ hai và giảm số thứ nhất 5 đơn vị thì tích mới là 80.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  vì giữ nguyên số thứ 2 và giảm số thứ nhất đi 5 đơn vị thì tích giảm đi số đơn vị bằng 5 lần số   thứ 2 nên  5 *số thứ 2 là:
      120 – 80 = 40
  => số thứ 2 là:
      40 : 5 = 8
  => số thứ nhất là: 
      120 : 8 = 15
  Đáp số: số thứ 2 8
                Số thứ 1 15
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nếu giữ nguyên số thứ 2 và giảm số thứ nhất đi 5 đơn vị thì tích giảm đi số đơn vị bằng 5 lần số   thứ 2. 
  => 5 lần số thứ 2 là:
      120 – 80 = 40
  số thứ 2 là:
      40 : 5 = 8
  số thứ nhất là: 
      120 : 8 = 15
  Đáp số: số thứ 1: 15
                Số thứ 2: 8

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh