Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Bài 1. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ nhất và tăng số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích mới là 160. Tìm hai số đó.

Toán Lớp 4: Bài 1. Cho hai số có tích là 120, nếu giữ nguyên số thứ nhất và tăng số thứ hai thêm 4 đơn vị thì tích mới là 160. Tìm hai số đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thừa số thứ nhất là :
  ( 160 – 120) : 4 = 10
  Thừa số thứ hai là :
  120 : 10 = 12 
  Đáp số : Số thứ nhất : 10
  Số thứ hai : 12

 2. ta gọi số cần tìm ta gọi a và b, ta có như sau:
   

  toan-lop-4-bai-1-cho-hai-so-co-tich-la-120-neu-giu-nguyen-so-thu-nhat-va-tang-so-thu-hai-them-4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )