Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: (5+15+25+-+1995) nhân ( 350 nhân 3-1350:9 nhân 7) giải dùm em ạ ( rõ ràng nha)

Toán Lớp 4: (5+15+25+….+1995) nhân ( 350 nhân 3-1350:9 nhân 7) giải dùm em ạ ( rõ ràng nha)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  (5+15+25+….+1995) x ( 350 x 3 – 1350 : 9 x 7 )
  = (5+15+25+….+1995) x ( 1050 – 150 x 7 )
  = (5+15+25+….+1995) x ( 1050 – 1050 )
  =(5+15+25+….+1995) x 0
  =0
  hok tốt
  anhthu040212

 2. từ 5 đến 1995 có các cặp là
  [(1995 – 5 ) : 5 + 1]:2 = 199 cặp và dư 1 số
  (5+15+25+….+1995) x ( 350 x 3 – 1350 : 9 x 7 )
  = [5 + ( 15 + 1995) x 199] x ( 1050 – 150  x 7 )
  = [5 + 2010 x 199 ] x ( 1050 – 1050)
  = [ 5 + 399990] x 0
  = 399995 x 0
  = 0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh