Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Rút gọn biểu thức: a) $(6x + 1)^{2}$ + $(6x – 1)^{2}$ – 2(1 + 6x)(6x – 1) b) 3(2 ² + 1)( $2^{4}$ + 1)( $2^{8}$ + 1)( $2^{16}$ + 1

Toán Lớp 9: Rút gọn biểu thức:
a)
$(6x + 1)^{2}$ + $(6x – 1)^{2}$ – 2(1 + 6x)(6x – 1)
b) 3(2 ² + 1)( $2^{4}$ + 1)( $2^{8}$ + 1)( $2^{16}$ + 1)

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Phía dưới
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (6x+1)^2+(6x-1)^2-2(1+6x)(6x-1)
  = (6x+1)^2-2(6x+1)(6x-1)+(6x-1)^2
  = (6x+1-6x+1)^2
  =2^2 = 4
  b) 3(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)
  =(2^2-1)(2x^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)
  =(2^4-1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)
  =(2^8-1)(2^8+1)(2^16+1)
  =(2^16-1)(2^16+1)
  =2^32-1
  =4294967295

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )