Toán Lớp 4: 40/60=10/…=…/30 4/18=…/27=10/…=…/180

Toán Lớp 4: 40/60=10/…=…/30 4/18=…/27=10/…=…/180

TRẢ LỜI

Viết một bình luận