Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 1.Tính diện tích hình bình hành biết: a, a = 32cm ; h = 5cm. b, a = 52m ; h = 300dm. 2. Tính chiều cao của hình bình hành biết đáy dài

Toán Lớp 4: 1.Tính diện tích hình bình hành biết:
a, a = 32cm ; h = 5cm.
b, a = 52m ; h = 300dm.
2. Tính chiều cao của hình bình hành biết đáy dài 50cm và diện tích bằng 2150cm2.
3. Tính đáy của hình bình hành biết diện tích bằng 3200cm2 và chiều cao bằng 10dm.
Giúp mình với!

Comments ( 2 )

 1. 1.
  A, diện tích hbh là : 32×5=160(cm²)
  B, đổi 52m = 520dm
  Diện tích hbh là: 520×300=156000(dm²)
  2.chiều cao hbh là 2150:50=43(cm)
  3. Đổi 10dm = 100cm
  Đáy của hbh là 3200:100=32(cm)

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1
  a, diện tích hình bình hành là:
  32×5=160(cm²)
  b,300dm=30m
  diện tích hình bình hành là:
  52×30=1560(m²)
  Đ/S: 1560 m²
  Bài 2
  Chiều cao hình bình hành là:
  2150:50=43(cm)
  Đ/S: 43 cm
  Bài 3
  10dm=100cm
  đáy của hình bình hành là :
  3200:100=32(cm)
  Đ/S: 32 cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )