Toán Lớp 4: 1/5 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36 bằng bao nhiêu?

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 4: 1/5 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36 bằng bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 1/5 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36 bằng bao nhiêu?”

 1. Giải đáp:
    1/5 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36
        =11/30 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36
                      =7/15 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36
                                  =8/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36
                                          =61/105 + 1/28 + 1/36
                                                        =37/60 + 1/36
                                                        =29/45.
        Gửi bạn!!!

  Trả lời
 2. 1/5 + 1/6 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36
        =11/30 + 1/10 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36
        =7/15 + 1/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36
        =8/15 + 1/21 + 1/28 + 1/36
        =61/105 + 1/28 + 1/36
        =37/60 + 1/36
        =29/45.
   

  Trả lời

Viết một bình luận