Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: tìm 1 số có 2 chữ số mà tổng của chúng =14,tích cũng =14 nhanh lên nhé

Toán Lớp 3: tìm 1 số có 2 chữ số mà tổng của chúng =14,tích cũng =14
nhanh lên nhé

Comments ( 2 )

  1. số lớn là : ( 14 + 2 ) : 2 = 4
    số nhỏ là : 14 – 8 =6 
     

  2. Tổng sẽ bằng 2
    Và tích cũng bằng 2 vì :2+2+2+2+2+2+2=14
    2x2x2x2 =16 -2=14

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )