Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: $\text{Tính chu vi một mảnh đất HCN biết chiều dài = 5 cm và chiều rộng = 3 cm.}$

Toán Lớp 3: $\text{Tính chu vi một mảnh đất HCN biết chiều dài = 5 cm và chiều rộng = 3 cm.}$

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
                     bài làm
   chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
          (5+3).2=16(cm)
             đáp số: 16 cm
  xin vote và hay nhất ạ
   

 2. Đề : Tính chu vi 1 mảnh đất HCN biết chiều dài = 5 cm và chiều rộng = 3 cm
                                                               giải
                                             Chu vi mảnh đất HCN là :
                                                   (5+3)x2= 16 (cm)
                                                            đáp số : 16 cm
  $#Thùy$
  CHÚC TUS HỌC TỐT
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )