Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một phép chia hết cho số chia là 8, chương bằng 117.Nếu số bị chia giảm đi 56 đơn vị và giữ nguyên số chia thì thương của phép chia mớ

Toán Lớp 3: Một phép chia hết cho số chia là 8, chương bằng 117.Nếu số bị chia giảm đi 56 đơn vị và giữ nguyên số chia thì thương của phép chia mới bằng bao nhiêu

Comments ( 2 )

  1. $\sqrt{ \frac{2}{x²}}$
    Tìm ĐK để biểu thức có nghĩa

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Audrey