Toán Lớp 3: Có thể lập bao nhiêu số có 4 chữ số nhỏ hơn 3333 bằng cách dùng 0, 1, 2, 3 và 4? (Mỗi số chỉ được sử dụng một lần) sẽ trả ơn câu trả lờ

By Chi Mai

Toán Lớp 3: Có thể lập bao nhiêu số có 4 chữ số nhỏ hơn 3333 bằng cách dùng 0, 1, 2, 3 và 4? (Mỗi số chỉ được sử dụng một lần) sẽ trả ơn câu trả lời hay nhất
Viết một bình luận