Toán Lớp 3: Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 3: Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2”

 1. #laviken#
                               Giải
  Giảm đường kính đi 20% thì bán kính hình tròn cũng giảm đi 20%:
  Bán kính hình tròn sau khi giảm là :
   100%-20%=80%
  Diện tích hình tròn có bán kính 80%:
  80%x80%=64%
  Diện tích hình tròn trước khi giảm lớn hơn diện tích hình tròn sau khi giảm là :
  100%x100%-64%=36%
  35%=113,04 cm^2
  Diện tích hình tròn là:
  113,04  x  36  x  100=314 (cm^2)
     Đáp số : 314 cm^2

  Trả lời
 2. giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%
  bán kính của hình tròn mới là100% – 20%= 80%%
  diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%
  diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% – 64%= 36%
  36%=113,04cm2 => diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2
  Xin ctlhn nhé 
  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

  Trả lời

Viết một bình luận