Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: tổng hai số là 45 , nếu giữ nguyên Số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4 đơn vị thì tổng mới là

Toán Lớp 2: tổng hai số là 45 , nếu giữ nguyên Số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4 đơn vị thì tổng mới là

Comments ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Nếu giữ nguyên số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4}$
  $\text{đơn vị thì tổng đó sẽ tăng thêm 4 đơn vị}$
  $\text{Tổng mới là:}$
  45 + 4 = 49
  $\text{Đáp số : 49}$
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1
  Tổng mới là
  45 + 4 = 49
  Đáp số : 49
  Cách 2
  Gọi số thứ nhất là x , số thứ hai là y . Theo bài ra , ta có
  x + y = 45
  x + y + 4 = x + y = 45 + 4
  x + y = 49
  Vậy tổng mới là 49

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )