Toán Lớp 2: Tính giá trị biểu thức 123x(42-40)

Toán Lớp 2: Tính giá trị biểu thức
123x(42-40)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận