Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Tìm x biết: 2x +3/5y = 7 x + y = 3

Toán Lớp 12: Tìm x biết: 2x +3/5y = 7
x + y = 3

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\\$ $\left\{ {{2x+\frac{3}{5}y=7} \atop {x+y=3}} \right.$
  $\\$ <=>$\left \{ {{2x+\frac{3}{5}y=7} \atop {2x+2y=6}} \right.$ 
  $\\$ <=>$\left \{ {{\frac{3}{5}y-2y=7-6} \atop {x+y=3}} \right.$ 
  $\\$ <=>$\left \{ {{\frac{-7}{5}y=1} \atop {x=3-y}} \right.$ 
  $\\$ <=>$\left \{ {{y=1:\frac{-7}{5}=\frac{-5}{7}} \atop {x=3-\frac{-5}{7}=\frac{22}{5}}} \right.$
  $\\$ $\text{Vậy hệ phương trình có nghiệm:}$$\left \{ {{x=\frac{22}{5}} \atop {y=\frac{-5}{7}}} \right.$ 
  $\\$ $\text{Chúc bạn học tốt}$
  $\\$ $\text{Cho mình câu trả lời hay nhất nha}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng