Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: hằng đẳng thức là gì? nêu 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Toán Lớp 12: hằng đẳng thức là gì? nêu 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong toán học, hằng đẳng thức nghĩa 1 loạt các đẳng thức có liên quan tới nhau hợp lại thành một hằng đẳng thức
  7 hằng đẳng thức đáng nhớ:
  1. ( A + B )2 = A2 + 2AB + B2.
  2. ( A – B )2 = A2 – 2AB + B2.
  3. A2 – B2 = ( A – B )( A + B ).
  4. ( A + B )3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3.
  5.( A – B )3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3.
  6. A3 + B3 = ( A + B )( A2 – AB + B2 ).
  7.A3 – B3 = ( A – B )( A2 + AB + B2 ).

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   hằng đẳng thức là những đẳng thức có liên quan tới nhau  , hợp lại thành một hằng đẳng thức. 
  +Hàng đẳng thức 1:
  (a+b)^2 =a^2 +2ab+b^2
  +Hàng đẳng thức 2;
  (a-b)^2 =a^2 -2ab+b^2
  +Hàng đẳng thức 3:
  a^2 -b^2 =(a-b)(a+b)
  +Hàng đẳng thức 4:
  (a+b)^3 =a^3 +3a^2 b +3ab^2 +b^3
  +Hàng đẳng thức 5:
  (a-b)^3 =a^3 -3a^2 b +3ab^2 -b^3
  +Hàng đẳng thức 6:
  a^3 +b^3 =(a+b)(a^2 -ab+b^2 )
  +Hàng đẳng thức 7:
  a^3 -b^3 =(a-b)(a^2 +ab+b^2 )
  (Bài tham khảo)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi