Toán Lớp 11: Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì b) Tính số cách lấy đư

Toán Lớp 11: Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá
a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì
b) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách cùng một môn
c) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách khác môn( dùng phương pháp phần bù)

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì b) Tính số cách lấy đư”

 1. a)
  Số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì trên kệ 24cuốn sách :
  C_24^2=276  (cách)
  b)
  Xét trường hợp:
  +2 cuốn sách cùng môn Toán: C_10^2=45  (cách)
  +2 cuốn sách cùng môn Lí: C_8^2=28  (cách)
  +2 cuốn sách cùng môn Hoá: C_6^2=15  (cách)
  Theo quy tắc cộng:
  Số cách lấy được 2 cuốn sách cùng một môn là: 45+28+15=88 (cách)
  c)
  Số cách lấy được 2 cuốn sách khác môn:
  276-88=188  (cách)

  Trả lời

Viết một bình luận