Toán Lớp 11: Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì b) Tính số cách lấy đư

Toán Lớp 11: Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá
a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì
b) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách cùng một môn
c) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách khác môn( dùng phương pháp phần bù)

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Trên kệ sách có 10 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Lí và 6 cuốn sách Hoá a) Tính số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì b) Tính số cách lấy đư”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Số cách lấy được 2 cuốn sách bất kì là: 24C2
  b, số cách lấy được 2 cuốn sách cùng môn là: 10C2 + 8C2 + 6C2
  c, Số cách lấy được 2 cuốn sách khác môn -> phần bù: lấy được 2 cuốn cùng môn (câu b) : 24C2 – (10C2 + 8C2 + 6C2)

Viết một bình luận