Toán Lớp 11: Tìm số hạng không chứa x trong mỗi khai triển sau: a) ( x+1/x ²)^9 b) (x ²-2/x)^21

Toán Lớp 11: Tìm số hạng không chứa x trong mỗi khai triển sau:
a) ( x+1/x ²)^9
b) (x ²-2/x)^21

TRẢ LỜI

Viết một bình luận