Toán Lớp 11: tìm m để pt sau có nghiệm sin^2x + 3msin2x = m

By Hằng Anh

Toán Lớp 11: tìm m để pt sau có nghiệm sin^2x + 3msin2x = m

0 bình luận về “Toán Lớp 11: tìm m để pt sau có nghiệm sin^2x + 3msin2x = m”

 1. Giải đáp:\(\left[ \begin{array}{l}m≤\dfrac{-1}{8}\\m≥0\end{array} \right.\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   sin^2 x+3msin2x=m
  <=>(1-cos2x)/(2)+3msin2x=m
  <=>1-cos2x+6msin2x=2m
  <=>6msin2x-cos2x=2m-1(**)(a=6m;b=-1;c=2m-1)
  Điều kiện để phương trình (**) có nghiệm là:
  a^2+b^2≥c^2
  <=>(6m)^2+(-1)^2≥(2m-1)^2
  <=>36m^2+1≥4m^2-4m+1
  <=>36m^2+1-4m^2+4m-1≥0
  <=>32m^2+4m≥0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}m≤\dfrac{-1}{8}\\m≥0\end{array} \right.\)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  sin^2x + 3msin2x = m
  ⇔ sin^2 x+3m.2sin\ x . cos\ x=m
  ⇔ sin^2 x+6msin\ x . cos\ x=m
  ⇔ \frac{sin^2 x}{cos^2 x}+6m\frac{sin\ x . cos\ x}{cos^2 x}=m\frac{1}{cos^2 x}
  ⇔ tan^2 x+6m . tan\ x=m(tan^2 x+1)
  ⇔ tan^2 x+6m . tan\ x-mtan^2 x-m=0
  ⇔ (1-m)tan^2 x+6m . tan\ x-m=0
  TH1: m=1
  ⇔ 6tan\ x=1
  ⇔ tan\ x=1/6
  ⇔ x=arctan(1/6)+k\pi\ (k \in \mathbb{Z})
  ⇒ m=1 có nghiệm
  TH2: m \ne 1
  Δ ‘=(3m)^2-(1-m).(-m)
  Δ’=9m^2+m-m^2
  Δ’=8m^2+m
  Để PT có nghiệm:
  Δ’ \ge 0
  ⇔ 8m^2+m \ge 0
  ⇔ m(8m+1) \ge 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}m \ge 0\\m \le -\dfrac{1}{8}\end{array} \right.\) 
  Vậy …..

  Trả lời

Viết một bình luận